QUI SOM?

L’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia és una associació legalment constituïda, inscrita amb el número 28837-B en el Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, inclosa en el Cens d’Entitats per al Foment de la Llengua Catalana, i formada per un grup d’homes i dones, professionals del món jurídic, que utilitzem la llengua pròpia en el nostre àmbit laboral.

L’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia treballem per garantir el dret d’ús de la llengua pròpia en el món jurídic i judicial.

El dret d’usar la llengua pròpia dins del nostre territori, en la vida pública i privada, constitueix un dret fonamental, d’acord amb els principis continguts en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, i de conformitat amb l’esperit del Conveni del Consell d’Europa per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, el Conveni Marc per a la Protecció de les Minories nacionals i la Declaració Universal de Drets Lingüístics.

Amb tot i això, ens trobem en una situació de marginació de la nostra llengua en l’àmbit jurídic en general que genera intolerables situacions de conflicte i de discriminació en relació amb les persones que usen la llengua pròpia. Des de l’associació, creiem que cal exigir mesures per eliminar obstacles per a l’ús del català i dotar els juristes i les administracions públiques dels instruments imprescindibles per al foment de la nostra llengua.